DuroStick Καθαριστικό Αποχετεύσεων & Βόθρων D-15 5kg
  3899 με ΦΠΑ
  • Κωδικός71612
  • ΔιαθεσιμότηταΕτοιμοπαράδοτο

Ισχυρότατο καθαριστικό βόθρων και αποχετεύσεων, το οποίο χρησιμοποιείται χωρίς διάλυση. Ενεργεί πάνω στα τοιχώματα των αποχετεύσεων διαλύοντας λίπη και πουρί, των οποίων η συσσώρευση είναι συχνά η αιτία ‘βουλώματος’ των σωλήνων του αποχετευτικού δικτύου.

Το καθαριστικό D-15, επειδή είναι βαρύτερο από το νερό, το διαπερνά και φθάνει εύκολα στα σημεία όπου στερεοποιημένα λίπη και πουρί έχουν φράξει τους πόρους των τοιχωμάτων των βόθρων. Εκεί ενεργεί, διασπώντας το πουρί και διαλύοντας τα λίπη, με αποτέλεσμα να ελευθερώνονται οι πόροι των τοιχωμάτων, από όπου είναι εύκολο πλέον να διαφύγει το ακάθαρτο νερό. Έτσι αποφεύγουμε υπερχείλιση του βόθρου, δυσάρεστες οσμές και την ανάγκη συχνών εκκενώσεων, κάνοντας οικονομία.

Το D-15 χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των αποχετευτικών δικτύων και τη διάνοιξη των πόρων των βόθρων. Είναι κατάλληλο για απορροφητικούς και σηπτικούς βόθρους. Εφαρμόζεται είτε στην αρχή του δικτύου είτε απευθείας στο βόθρο.

Προεργασία

Για τον καθαρισμό των βόθρων χρησιμοποιήστε 5kg/8m³ ακάθαρτου νερού. Μετά την πάροδο 5 ημερών θα έχουν ανοίξει οι πόροι και θα έχει κατέβει η στάθμη των λυμάτων. Για βόθρους που δεν έχουν καθαριστεί πρόσφατα ίσως χρειαστεί και δεύτερη δόση. Για τη συντήρηση, αδειάστε 2kg D-15/8m³ βόθρου, κάθε 6 μήνες. Για τον καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου ρίξτε 2kg στην αρχή του δικτύου και επαναλάβετε ύστερα από 5 ημέρες.

GHS Pictograms GHS Pictograms GHS Pictograms GHS Pictograms GHS Pictograms**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**: Aquatic Chronic 2: H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Asp. Tox. 1: H304 - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Carc. 2: H351 - Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. Eye Dam. 1: H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Flam. Liq. 3: H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. STOT RE 1: H372 - Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. STOT SE 3: H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. STOT SE 3: H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME TA ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P370+P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε σκόνη ABC πυροσβεστήρα για την κατάσβεση. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: διχλωρομεθάνιο, Περχλωροαιθυλένιο, αλειφατικοί υδρογονάνθρακες. Αλογονούχοι υδρογονάνθρακες περισσότερο από 30%, Αλειφατικοί υδρογονάνθρακες 15% αλλά λιγότερο από 30%, Μη-ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%. Μόνο για επαγγελματική χρήση.

 
 

Τεχνική Υποστήριξη

Έχετε απορία σχετικά με το Καθαριστικό της DuroStick;

Επικοινωνήστε μαζί μας!

 
 

Προϊόντα που Είδατε

Empty History
 

Επικοινωνία

Τζων Κέννεντυ 147, 12136 Περιστέρι
210 2241333
210 5717524
Ωράριο Καταστήματος:
Δευτέρα - Τετάρτη -Σάββατο: Πρωί 7:30 - 15:00
Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή: Πρωί 7:30 - 14:30
Απόγευμα 17:30 - 20:30
(C) ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΜΑΡΑ - All Rights Reserved
page generated in 372ms (30 queries, 177ms)
powered by zoglair